• Verkeerskundige afspraak
  De verkeerskundige afspraak is een door Rijkswaterstaat opgesteld overzicht van definities die door alle verkeerskundigen in Nederland gebruikt kan worden. Elk begrip, bijvoorbeeld reisduur of filelengte, heeft een definitie en rekenregels om ermee te werken…
  Details van een regel worden zichtbaar door erop te klikken. Zo is direct duidelijk in welke berekeningen en definities een begrip gebruikt wordt. Bij aanvang van het project waren er alleen vrij technische losse documenten van wiskundigen en verkeerskundigen beschikbaar. Deze specificaties -een rij wiskundige formules- waren niet goed toegankelijk en niet compleet. Het resultaat van deze analyse is dat er in verkeersonderzoek van Rijkswaterstaat, provincies of gemeentes gebruik wordt gemaakt van dezelfde definities en berekeningsmethoden. Ook ingehuurde onderzoeksbureaus die lokale verkeersontwikkelingen onderzoeken maken gebruik van deze definities, waardoor verbetervoorstellen en analyses onderling vergelijkbaar zijn. De verkeerskundigen kunnen in de toekomst zelf de definities onderhouden als er wijzigingen komen in de werkprocessen.

  TIJD: twee maanden
  TYPE: kennis bewaren
  PAY OFF: beleid met resultaat

 • DaVinci
  Het meten van de intensiteit en snelheid van het verkeer gebeurt met magnetische lussen in het wegdek. Deze gegevens worden via een kastje langs de kant van de weg doorgestuurd naar een router, daarna naar een server, een database, et cetera. Als er één minuut geen verkeer wordt gemeten, kan dat zijn omdat: a) de lus defect is, b) er een ongeluk is gebeurd, c) er file is, d) ergens in de keten iets misgegaan is met dataoverdracht…
  Als bijvoorbeeld lus 21 en 23 werken en 22 niet en het is niet mogelijk om tussendoor de weg op te komen, dan is lus 22 defect. En als alle lussen die op een bepaalde router uitkomen het niet doen, is de kans groot dat het probleem in de keten zit. Het DaVinci-project heeft dit soort kennis beschreven als regels. Hierdoor is het mogelijk om storingen op te sporen in het totaalsysteem. Ook zijn er regels om de storingen te prioriteren. Dat is van belang om de onderhoudskosten omlaag te brengen. Als je bijvoorbeeld vaststelt dat op een traject twee lussen het doen en de derde niet, is dat niet zo erg. De meetgegevens van deze twee lussen zijn voldoende betrouwbaar om er beleid op te baseren. Het resultaat van deze analyse is dat het onderhoud efficiënter is geworden doordat inzichtelijk is welke lus welke soort storing heeft.

  TIJD: drie kortlopende opdrachten verspreid over anderhalf jaar
  TYPE: requirements opstellen
  PAY OFF: strategie in uitvoering

 • Studiefinanciering
  De studiefinanciering is belast met de beoordeling of iemand recht heeft op een bijdrage aan studiekosten, inclusief de duur en de hoogte van de uitkering. Er zit een aantal lastige aspecten in dit beoordelingsproces, bijvoorbeeld de definitie van uitwonendheid en van student…
  Volgens de wetgever is een student iemand die hoger onderwijs of een universitaire opleiding volgt. Iemand die een MBO-opleiding volgt, is een deelnemer. De afdeling communicatie sprak echter over HO-studenten en MBO-studenten. En tot slot hanteerde de IT-afdeling drie waarden voor ‘soort student’: MBO, HBO en WO. Het kernbegrip van deze organisatie bleek dus al voor verwarring te kunnen zorgen. In een drie maanden durend analysetraject is de basisstudiefinanciering in regels gevat waardoor automatisering en vernieuwing veel efficiënter en makkelijker kan plaatsvinden.

  TIJD:  drie maanden
  TYPE: review en audits
  PAY OFF: beleid met resultaat

 • Open Universiteit
  Bij een bijeenkomst in Lissabon in 2000 spraken Europese regeringsleiders de ambitie uit dat Europa in 2010 de ‘meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld’ moest zijn. Daartoe werd de Open Universiteit gevraagd om werknemers met veel praktijkervaring snel aan een universitair diploma te helpen. Het project ‘eerder verworven competenties’ had als doelstelling om vrijstellingen te geven op basis van aantoonbare (werk) ervaring…Iemand die tien jaar als programmeur werkt, zou dan in één of twee jaar een master informatica kunnen afronden. Hoe kan iemand aantonen dat hij het vereiste niveau bereikt heeft? Per module werd daartoe gespecificeerd welke competenties men opdoet en per competentie werden er regels opgesteld die beschrijven wat iemand moet doen om aan te tonen dat hij die competentie bezit. Het project duurde twee maanden. Het resultaat is dat voor zowel docenten als studenten direct duidelijk is waar ze aan moeten voldoen om bepaalde vrijstellingen te krijgen.

  TIJD:  twee maanden
  TYPE: requirements opstellen
  PAY OFF: strategie in uitvoering

 • Haven Rotterdam
  Nieuwe wetgeving rondom terrorismebestrijding heeft invloed op het logistieke proces van de haven van Rotterdam. Of een schip de haven in mag komen wordt bepaald aan de hand van nieuwe criteria. Zowel voor aankomst als voor vertrek moet elk schip ‘clearance’ verkrijgen.Nadat dit deelproces geautomatiseerd was, zijn alle voorwaarden waaronder een schip mag manoeuvreren gespecificeerd en geautomatiseerd…
  Een schip met gevaarlijke stoffen mag bijvoorbeeld niet in een woonwijk liggen en niet alle manoeuvres zijn zonder loods toegestaan. En dan is er nog de afrekening. Er moet betaald worden voor de gebruikte ligplaats en eventueel volgt er een boete indien een schipper zich niet aan het afvalstoffenreglement heeft gehouden. De veelheid en complexiteit van wettelijke voorschriften maakt het noodzakelijk om dit besluitvormings- en planningsproces compleet en consistent te beschrijven. Automatisering van deze processen is vervolgens makkelijker en goedkoper.

  TIJD:  vier maanden
  TYPE: kennis bewaren
  PAY OFF: beleid met resultaat

In ons portfolio hebben we geprobeerd zoveel mogelijk verschillende soorten projecten kort te beschrijven maar het is uiteraard geen uitputtende lijst. Klik op de beschrijving om meer details te lezen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.